SEKEM werkt in Egypte aan een duurzame toekomst, waarin ieder individu zich ten volle kan ontwikkelen, waar mensen echt samen leven en werken in gemeenschappen, waar menselijke waardigheid centraal staat en waar ecologische en ethische principes leidend zijn. De bedrijfsactiviteiten van SEKEM Holding en de daarop aansluitende maatschappelijke activiteiten van de SEKEM Development Foundation zijn een voorbeeld voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.  SEKEM heeft ook de eerste universiteit ter wereld die volledig is gericht op duurzame ontwikkeling opgericht: de Heliopolis University in Cairo.

SEKEM is een rolmodel voor duurzaam maatschappelijk ondernemen, waar economische, sociale en culturele ontwikkeling hand in hand gaan. SEKEM is meer dan een proeftuin voor een duurzame toekomst. SEKEM draagt bij aan het terugdringen van klimaatverandering en werkt aan het vergroten van het areaal vruchtbare landbouwgrond in Egypte, aan biodiversiteit, waterbeheer, emancipatie, educatie, culturele ontwikkeling en nog veel meer. In die zin draagt SEKEM bij aan bijna alle ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. SEKEM laat als inspirerend voorbeeld zien dat er alternatieven zijn voor migratie.

SEKEM steunen als vriend
De Vriendenkring SEKEM werkt samen met vriendenkringen in een aantal andere Europese landen.  Alle vriendenkringen steunen samen de SEKEM Development Foundation – zowel inhoudelijk als financieel –  bij het ontwikkelen en uitbreiden van activiteiten en projecten op sociaal, cultureel en educatief gebied. Ze dragen ook bij aan studiebeurzen voor studenten van de Heliopolis University.  Dat kan niet zonder giften en andere financiële bijdragen van particulieren, stichtingen en fondsen.

Je kunt SEKEM steunen door vriend te worden van onze vereniging. Je kunt je hier online aanmelden.  Je bijdrage kun je zelf bepalen, waarbij we een minimum van  € 25 per jaar vragen.  Het grootste deel van je bijdrage komt rechtsreeks ten goede aan projecten van de SEKEM Development Foundation en aan de beurzen voor studenten van de Heliopolis University.

Je bijdrage aan de Vriendenkring kan worden opgevoerd als aftrekpost voor de inkomstenbelasting als het totaal van je giften de drempel van 1% van het drempelinkomen te boven gaat. Deze 1% drempel kun je omzeilen door een periodieke gift te doen voor ten minste 5 jaar. Voor de Belastingdienst is dan een schenkingsovereenkomst met de Vereniging Vriendenkring SEKEM nodig. Je vindt daarvoor hier een al gedeeltelijk ingevulde schenkingsovereenkomst. Je kunt dit formulier verder invullen, uitprinten, ondertekenen en per post of e-mail naar ons opsturen. Je ontvangt het schenkersdeel vervolgens namens ons ondertekend retour.

Je kunt SEKEM ook steunen  via uw nalatenschap !
Een bijzondere en persoonlijke vorm van steun is om een deel van je vermogen aan de Vriendenkring SEKEM na te laten. De Vriendenkring Sekem zorgt er dan voor dat dit bedrag volledig terecht komt bij de SEKEM Development Foundation in Egypte en wordt gebruikt voor het speciale doel dat jeu eventueel zelf hebt aangegeven.  Omdat de Vriendenkring SEKEM een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, hoeft er over wat je nalaat aan de Vriendenkring geen erfbelasting te worden betaald.

Nalaten kan op verschillende manieren:

Erfstelling
Met een erfstelling benoem je de Vriendenkring SEKEM tot je (mede)erfgenaam. De Vriendenkring krijft (samen met je overige erfgenamen) recht op een in je testament vastgelegd deel van je nalatenschap.

Legaat
Met een legaat bepaal je via je testament dat je een bepaald bedrag in geld of een goed (bijvoorbeeld een huis, grond of een waardevol schilderij) of een effectenportefeuille wenst na te laten aan de Vriendenkring SEKEM.

Fonds op naam
Je kunt ook overwegen een zogenaamd ‘fonds op naam’ op te richten, al dan niet via je testament.

Specifiek doel
Voor ieder van deze vormen van nalaten aan SEKEM kunt je, als je dit wilt, bepalen dat het nagelaten bedrag besteed moet worden aan een specifiek doel. Je kunt daarbij denken aan activiteiten van de SEKEM Development Foundation zoals bijvoorbeeld de culturele activiteiten, kinderopvang, de scholen, het vakonderwijs, de medische zorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de opleiding voor straatkinderen of het beurzenprogramma van de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling.  

Je kunt deze keuze natuurlijk ook overlaten aan de Vriendenkring SEKEM, die de beste besteding dan afstemt met de SEKEM Development Foundation.

Notaris
Zodra Je iemand anders dan je wettige erfgenamen wilt laten delen in je nalatenschap, is een testament noodzakelijk. Dat moet je door een notaris laten opstellen. Een eerste oriënterend gesprek met een notaris is meestal gratis. Spreek van tevoren af wat het testament of het aanpassen van je huidige testament gaat kosten, dan voorkom je verrassingen. Er zijn ook mogelijkheden om via internet relatief goedkoop een testament te laten opstellen.

Informatie voor in uw testament
Statutaire naam: Vereniging Vriendenkring SEKEM
Gevestigd te: Drebbelstraat 195, 2522 DA Den Haag
Inschrijfnummer handelsregister: 09103775

Persoonlijk contact
Wij kunnen ons indenken dat je over het nalaten aan SEKEM een keer vertrouwelijk met iemand  wilt spreken. Je kunt daarvoor contact opnemen met Hans Schut.  Hans is een voormalig medewerker bij Triodos Bank, zat jarenlang in de Board van de SEKEM Holding in Egypte en ondersteunt nu het bestuur van de Vriendenkring SEKEM.  Hans  is bereikbaar via 06 229 447 35.

Hier vind je een folder met uitgebreide informatie over nalaten.

Handige links
www.nalaten.nl
www.belastingdienst.nl
www.notaris.nl
Schenkingsovereenkomst